#Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers της Αγοράς Παραγώγων

Τον Ιανουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής: 36.902 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 37.189 τον προηγούμενο μήνα)....

Προσωρινή αναστολή του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την άμεση, προσωρινή αναστολή πρόσβασης στα συστήματα διαπραγμάτευσής του, του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, κατόπιν της Απόφασης...