#Χρηματιστήριο Αθηνών

Προσωρινή αναστολή του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την άμεση, προσωρινή αναστολή πρόσβασης στα συστήματα διαπραγμάτευσής του, του Μέλους GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, κατόπιν της Απόφασης...