#Χρηματιστήριο Αθηνών

Αποτελέσματα 2017 του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών – Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,1 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2017...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers της Αγοράς Παραγώγων

Τον Ιανουάριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων ήταν τα εξής: 36.902 Ενεργοί Κωδικοί επενδυτών (από 37.189 τον προηγούμενο μήνα)....