Creta Farms: Η απόφαση του δικαστηρίου και το πράσινο φως στον νέο επενδυτή

Σχόλιο

Του Γιώργου Αλεξάκη

Υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης για την Creta Farms σύμφωνα με το σκεπτικό της 102 σελίδων απόφασης του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, με την οποία έγινε δεκτή η από 05/02/2020 συμφωνία εξυγίανσης -μεταβίβασης επιχείρησης.

H απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Ρέθυμνο στις 27 Αυγούστου αναφέρει ότι σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης η συνολική ζημία των πιστωτών θα ανερχόταν σε 147,151 εκατ. ευρώ ενώ με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης η ζημιά των πιστωτών περιορίζεται σε 104,458 εκατ. ευρώ. «Επομένως», αναφέρεται στην απόφαση, «η επικύρωση της ένδικης συμφωνίας εξυγίανσης προξενεί μικρότερη βλάβη σε όλους ανεξαιρέτως τους πιστωτές απ’ ότι θα προξενούσε η βίαιη ρευστοποίηση».

Με την επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης, αναφέρει η απόφαση, «αποφεύγεται η προοπτική της πτώχευσης της αιτούσας», ενώ σημειώνει: «είναι προφανές ότι η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης της αιτούσας από τη Νέα Εταιρεία … είναι το μόνο μέσο που δύναται να διασφαλίσει την προσήκουσα εξόφληση των απαιτήσεων, τόσο όλων των ως άνω κυρίως παρεμβαινόντων όσο και των λοιπών πιστωτών της». Σχετικά με την οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο η απόφαση του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου αναφέρει πως: «δεν υφίσταται λόγος εξαίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου από την προδιαληφθείσα συμφωνία εξυγιάνσεως, παρά τα όσα αβασίμως το τελευταίο ισχυρίζεται». Κάτι που αναφέρει και για τους ισχυρισμούς του ΕΦΚΑ.

Στην απόφαση αναφέρεται πως η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς της αιτούσας εταιρείας. Και πως η συμφωνία αυτή δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως δε του δικαίου του ανταγωνισμού, ενώ αντιμετωπίζει τους πιστωτές, οι οποίοι ευρίσκονται στην ίδια θέση, με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης, τυχόν δε αποκλίσεις από την αρχή αυτή δικαιολογούνται από τους εκάστοτε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Σύμφωνα με την απόφαση, μάλιστα, οι ισχυρισμοί που που προέβαλαν τόσο ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης όσο και ο Μάνος Δομαζάκις είναι αβάσιμοι.

Για τον ισχυρισμό του τελευταίου, ότι είναι αναληθή τα όσα αναφέρονται στον με αριθμό 30.3.6 όρο της ένδικης συμφωνίας εξυγίανσης περί του γεγονότος ότι οφείλει στην αιτούσα το ποσό των 1,338 εκατ. ευρώ, το Δικαστήριο έκρινε ότι είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος. «Και τούτο διότι η ως άνω οφειλή», αναφέρει η απόφαση «απεικονίζεται στο από 30/11/2019 ισοζύγιο της εταιρείας, ο τελευταίος δε αν και αρνείται την ως άνω οφειλή του προς την αιτούσα δεν εξηγεί με πειστικό τρόπο γιατί η ως άνω απαίτηση της εταιρείας απεικονίζεται στα βιβλία της αν αυτή δεν υφίσταται όπως ο τελευταίος ισχυρίζεται».

Απορριπτέοι, ως ουσιαστικά αβάσιμοι, κρίθηκαν και οι ισχυρισμοί που προέβαλε ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης. Σχετικά με την απαίτηση, ύψους 11,651 εκατ. ευρώ, που ισχυρίζεται ότι έχει ο Κ. Δομαζάκης από την Creta Farms, το Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει, πως «από τα τηρούμενα από την οφειλέτρια εταιρεία βιβλία δεν προκύπτει η οφειλή της έναντι του Κωνσταντίνου Δομαζάκη, ενώ ο τελευταίος δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία, όπως έγγραφο αναγνώρισης οφειλής της αιτούσας, ή ορισμένη απόφαση Δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας ή έστω απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από τα οποία (στοιχεία) να προκύπτει η ύπαρξη της απαιτήσεως που αυτός επικαλείται ότι διατηρεί σε βάρος της αιτούσας».

Επίσης το δικαστήριο αναφέρει επίσηςότι «κατά τον διενεργούμενο από το παρόν Δικαστήριο παρεμπίπτονα έλεγχο της ορθότητας της συνημμένης στην υπό επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης αναλυτικής καταστάσεως των πιστωτών της αιτούσας της 30ης/11/2019, ως προς την ύπαρξη και το ύψος των απαιτήσεων των τελευταίων, δεν προκύπτει ότι έχει εμφιλοχωρήσει οιαδήποτε ανακρίβεια, ως προς το ύψος και την αιτία των υποχρεώσεων της αιτούσας έναντι του Κωνσταντίνου Δομαζάκη παρά τα όσα εκείνος ισχυρίζεται ότι η αιτούσα του οφείλει ποσό ύψους 11.651 εκατ. ευρώ». Και καταλήγει «δεν προκύπτει από οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, εισφερθέν στην παρούσα δίκη, ότι ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης χρηματοδότησε την αιτούσα κατά το χρονικό διάστημα από 17/11/2005 έως 28/9/2006 με το συνολικό ποσό των 11,651 εκατ. ευρώ όπως ο τελευταίος ισχυρίζεται». Ομοίως απορριπτέο ως νόμω αβάσιμο έτυχε το αίτημα του κ. Κ. Δομαζάκη περί αναβολής της δίκης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν προκύπτει από τα εισφερόμενα αποδεικτικά μέσα ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και να έχει διαταχθεί προανάκριση ή κύρια ανάκριση.

Το Δικαστήριο απέρριψε και το αίτημα του Κ. Δομαζάκη περί διενέργειας λογιστικής πραγματογνωμοσύνης διότι σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου η από 5/2/2020 έκθεση του εμπειρογνώμονα ορκωτού ελεγκτή περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, το δε Δικαστήριο σχημάτισε δικανική πεποίθηση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για την επικύρωση της ένδικης συμφωνίας εξυγίανσης.

Πηγή: reporter.gr

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post