Όμιλος ΕΤΕ. Οικονομικό έτος 2022: Τα κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν σε €1,1 δισ., ενισχυμένα κατά 29% σε ετήσια βάση

Σχόλιο
 • Ισχυρή οργανική κερδοφορία ύψους €0.7 δισ. σε επίπεδο Ομίλου που υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο ύψους €0,5 δισ. περίπου για το οικονομικό έτος 2022
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά +13% ετησίως, παρά τη σημαντική μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ). Η σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους αντανακλά τη θετική επίπτωση από την αύξηση των δανειακών υπολοίπων, συνεπικουρούμενη από την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά το Β’ Εξάμηνο 2022
  • Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διατηρήθηκε στο υψηλό επίπεδο του +21% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας την ισχυρή ανάπτυξη όλων των εργασιών, ως αποτέλεσμα του αυξημένου όγκου συναλλαγών
  • Συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (+3% σε ετήσια βάση), παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής. Η ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη των οργανικών εσόδων βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα σε 46,9% το 2022 από 52,3% το 2021, με τον εν λόγω δείκτη να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 43,5% το Δ’ τρίμηνο 2022
  • Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε στις 70μ.β. καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, σύμφωνα με τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2022, παρά τη διατήρηση των οργανικών ροών ΜΕΑ σε αρνητικά επίπεδα, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις
  • Η σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων (+15% ετησίως), σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, οδήγησε τα οργανικά κέρδη 57% υψηλότερα σε ετήσια βάση, σε €695 εκατ.
  • Τα κέρδη περιόδου ανήλθαν σε €1.120 εκατ., αυξημένα κατά 29% ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και του κέρδους από την πώληση του 51% της NBG Pay
 • Ισχυρή επέκταση εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €2,5 δισ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις υγιείς εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής
 • Ενσωματώνοντας ισχυρές εκταμιεύσεις ύψους €2,7 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2022, τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ανήλθαν σε €27,7 δισ., αυξημένα κατά €1,2 δισ. σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2022 και €2,5 δισ. σε ετήσια βάση
 • Οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €6,7 δισ. το 2022, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις Εταιρικής Τραπεζικής (83% του συνόλου), ενώ η νέα παραγωγή δανείων Λιανικής Τραπεζικής επίσης σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση σε €1,2 δισ.
 • Η ΕΤΕ υπέγραψε δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους €0,3 δισ. περίπου (29% μερίδιο αγοράς), εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο αφορά δάνεια που εμπίπτουν στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης
 • Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €1,6 δισ. ή μόλις €0,2 δισ. μετά από προβλέψεις
 • Ο χαμηλός ρυθμός αθετήσεων (defaults) και εκ νέου αθετήσεων (redefaults) συντέλεσε στη διατήρηση των οργανικών ροών σε αρνητικά επίπεδα συνολικού ύψους -€0,3 δισ. το 2022. Λαμβάνοντας υπόψη μη οργανικές ενέργειες και λογιστικές διαγραφές, η μείωση ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε -€0,5 δισ. σε ετήσια βάση το 2022
 • Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε κατά περίπου 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 180μ.β. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 5,1% στην Ελλάδα (5,2% σε επίπεδο Ομίλου)
 • Το κόστος πιστωτικού κινδύνου ύψους 70μ.β. το 2022 συντέλεσε στην περαιτέρω αύξηση του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις σε 88% περίπου στην Ελλάδα (δείκτης κάλυψης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών «ΑΠΖ» ύψους 58% σε επίπεδο Ομίλου).
 • Με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, ο δείκτης CET1 FL ανήλθε σε 15,7%, ενισχυμένος κατά >80μ.β. ετησίως, με το Συνολικό Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 16,8%
 • Μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9, ο δείκτης CET1 FL ενισχύθηκε κατά >80μ.β. ετησίως (+50μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), σε 15,7% το 2022, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 16,8% (+120μ.β. ετησίως)
 • Η ισχυρή κερδοφορία της Τράπεζας το 2022 (+190μ.β.) αντιστάθμισε πλήρως την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού (-100μ.β.)
 • Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, δημιουργώντας ισχυρή δυναμική για αλλαγές και συντελώντας στην επίτευξη των στόχων μας, με κύρια σημεία τα εξής:
 • Ορατή ενίσχυση των εμπορικής αποτελεσματικότητας, αυξημένη μετάβαση στα ψηφιακά κανάλια και συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς μας μέσω του εξορθολογισμού και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της ΕΤΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη
 • Ευρεία αναγνώριση της ΕΤΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες της, με την έρευνα Digital Banking Maturity Survey της Deloitte για το 2022 να μας κατατάσσει στο 10% των κορυφαίων ψηφιακών πρωτοπόρων, σε δείγμα περισσότερων από 300 παραδοσιακών και ψηφιακών (challenger) τραπεζών παγκοσμίως. Η στρατηγική μας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών καναλιών να αγγίζουν τα 3,7 εκατ. (+7% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες να ανέρχονται σε 2,7 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση) το Δ’ τρίμηνο 2022, ενώ οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών αυξήθηκαν κατά 34% ετησίως, αγγίζοντας σχεδόν το 1 εκατ. τεμάχια
 • Η στρατηγική μας για το κλίμα και το περιβάλλον, στα πλαίσια της ευρύτερης ESG ατζέντας μας, οδηγεί την αγορά στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας. Στόχος μας η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και η στήριξη των πελατών μας στη μετάβαση σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές
 • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΤΕ από τα τέλη του 2021 από όλους τους οίκους αξιολόγησης, αντανακλώντας τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας, την κεφαλαιακή μας επάρκεια και την οργανική μας κερδοφορία. Η ΕΤΕ διατηρεί την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα στην Ελλάδα, στο «BB-»

 

 

 

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post