Οι πρώτες εκτιμήσεις εισοδήματος δείχνουν ανάκαμψη μετά τον COVID-19

Σχόλιο

Ελλάδα, Κροατία, Λετονία και Ολλανδία κατέγραψαν αύξηση του ποσοστού φτώχειας την περίοδο 2019-2021

Μέχρι το τέλος του 2021, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2020. Το εισόδημα από την απασχόληση εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί απότομα σε όλα τα πεμπτημάρια, ενώ παραμένει ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο πριν από την πανδημία. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας παρέμεινε σταθερό, με διαφορετικά ποσοστά μεταξύ των χωρών.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τις πρώτες εκτιμήσεις της εισοδηματικής ανισότητας το 2021 που δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν τους δείκτες τελικού εισοδήματος από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) που συλλέχθηκαν το 2022.

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παύσης λειτουργίας ορισμένων επιχειρηματικών τομέων, με αποτέλεσμα την άνευ προηγουμένου αύξηση των εργαζομένων που απουσίαζαν από την εργασία ή εργάζονταν με μειωμένο ωράριο και συνακόλουθη απώλεια εισοδήματος από την εργασία. Σε αντίδραση, οι κυβερνήσεις εισήγαγαν προγράμματα προσωρινής στήριξης για να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2021 δείχνουν θετική εξέλιξη στην κατανομή του εισοδήματος, με σημαντικές αυξήσεις για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αυτό συνάδει με τις κύριες τάσεις στην αγορά εργασίας και τη σημαντική μείωση του αριθμού των εργαζομένων που επηρεάζονται από τα προσωρινά μέτρα ελέγχου του COVID-19. Επιπλέον, σε πολλά κράτη μέλη συνέχισαν να εφαρμόζονται συστήματα κοινωνικής προστασίας που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των μισθών και του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας παρέμεινε σταθερό

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν επίσης ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό το 2021, ωστόσο η κατάσταση διέφερε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως κατά την αξιολόγηση των σωρευμένων επιπτώσεων.

Σε σύγκριση με τις προπανδημικές τιμές του 2019, το 2021, για τα κράτη μέλη με διαθέσιμα στοιχεία, 5 κατέγραψαν αύξηση του ποσοστού φτώχειας την περίοδο 2019-2021, εκ των οποίων τα 4 ήταν στατιστικά σημαντικά: Ελλάδα, Κροατία, Λετονία και Ολλανδία.

Σε 11 κράτη μέλη, το ποσοστό φτώχειας ήταν σταθερό, και στα υπόλοιπα 7, εκτιμήθηκε ότι μειώθηκε: Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρος, Γερμανία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σουηδία.

Πηγή: https://ec.europa.eu

Στη συνέχεια

Σχετικά Άρθρα

Συζήτηση σχετικά με post